http://194.113.172.249:8999/?ip=35.172.136.29&ua=Q0NCb3QvMi4wIChodHRwczovL2NvbW1vbmNyYXdsLm9yZy9mYXEvKQ==
die
0